مدارک مورد نیازثبت نام

مدارک لازم برای خریداران نقدی - اعتباری

اشخاص حقیقی

کپی و اصل شناسنامه

کپی و اصل کارت ملی

آدرس و شماره تلفن منزل

چک های اقساط

گواهی امضاء محضری متقاضی خودرو

پرینت حساب جاری دارنده چک با مهر بانک

کپی سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر آدرس اعلام شده

آخرین قبض تلفن ثابت آدرس اعلام شده

مدارک لازم برای احراز سکونت

تکمیل فرم های مربوطه (توسط نمایندگی)

اشخاص حقوقی

آخرین روزنامه رسمی شرکت که از اعتبار آن یکسال نگذشته باشد

معرفی نامه نماینده برای گروه بهمن و واحد شماره گذاری مستقر در گروه بهمن

آدرس ، شماره تلفن و کدپستی شرکت

کپی و اصل شناسنامه نماینده

کپی و اصل کارت ملی نماینده

آدرس و شماره تلفن منزل نماینده

چک های اقساط

گواهی امضاء محضری متقاضی خودرو

پرینت حساب جاری دارنده چک با مهر بانک

کپی سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر آدرس اعلام شده

آخرین قبض تلفن ثابت آدرس اعلام شده

مدارک لازم برای احراز سکونت

تکمیل فرم های مربوطه (توسط نمایندگی)

مدارک لازم برای خریداران نقدی و مشارکتی

اشخاص حقیقی

کپی و اصل شناسنامه

کپی و اصل کارت ملی

آدرس و شماره تلفن منزل

کپی سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر آدرس اعلام شده

آخرین قبض تلفن ثابت آدرس اعلام شده

مدارک لازم برای احراز سکونت

تکمیل فرم های مربوطه (توسط نمایندگی)

اشخاص حقوقی

آخرین روزنامه رسمی شرکت که از اعتبار آن یکسال نگذشته باشد

معرفی نامه نماینده برای گروه بهمن و واحد شماره گذاری مستقر در گروه بهمن

آدرس ، شماره تلفن و کدپستی شرکت

کپی و اصل شناسنامه نماینده

کپی و اصل کارت ملی نماینده

آدرس و شماره تلفن منزل نماینده

مدارک لازم برای احراز محل شرکت

تکمیل فرم های مربوطه (توسط نمایندگی)

مدارک لازم برای خرید خودرو به صورت لیزینگی

متقاضی

تصویر شناسنامه تمام صفحات (3 سری)

تصویر کارت ملی پشت و رو (2 سری)

تصویر گواهی نامه رانندگی معتبر

تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت

مدارک مربوط به حرفه و شغل در صورت شاغل بودن متقاضی

تصویر سند مالکیت و یا اجاره نامه محل سکونت

تصویر فیش برق و یا تلفن محل سکونت

گردش حساب بانکی (پرینت حساب)

گواهی محضری امضاء (در صورت امکان پشت قرارداد اجاره به شرط تملیک گواهی اخذ گردد)

تکمیل و امضاء فرم های مربوطه

ضامن

تعهد نامه محضری ضامن مطابق متن نمونه دفترخانه

تصویر شناسنامه تمام صفحات (1 سری)

تصویر کارت ملی پشت و رو (1 سری)

مدارک مربوط به حرفه و شغل

تصویر سند مالکیت و یا اجاره نامه محل سکونت

تصویر فیش برق و یا تلفن محل سکونت

گردش حساب بانکی (پرینت حساب)

گواهی محضری امضاء (در صورت امکان پشت قرارداد اجاره به شرط تملیک گواهی اخذ گردد)

تکمیل و امضاء فرم های مربوطه